Website Preloader
Website Preloader

Privacy statement FitzMe Company B.V.

Versie 31-03-2022

Over dit portal

De websites en portalen van FitzMe Company B.V. (verder te noemen: FitzMe) zijn digitale omgevingen die je inzicht bieden in je eigen gezondheid en vitaliteit. We doen dit enerzijds door het verstrekken van gezondheids- en vitaliteitsinformatie. Daarnaast bieden we testprogramma’s aan waarmee je je eigen situatie op een aantal aspecten kunt testen (bv assertiviteit, stress, coping, beweging, e.d.). De programma’s, die zijn ontwikkeld door FitzMe, kunnen voor verschillende gezondheidsdoelen worden ingezet, maar met name voor (bewustwording aangaande) gezondheidsaspecten in je werkomgeving, je leefstijl en eventuele leefstijlverbetering.

Geen behandeling

Gebruik van de portalen kan niet worden beschouwd als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Bij vragen of twijfel over je gezondheid, behandeling of medicijnen adviseren wij je altijd contact op te nemen met je huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Verwerken van persoonsgegevens

FitzMe verwerkt persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van onze diensten en daarbij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Omdat op basis van je inloggegevens of aan de hand van technische gegevens bekend of te achterhalen is wie je bent, worden hiermee persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Europese privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijkheid

De portalen van FitzMe worden deels aangeboden in opdracht en onder verantwoordelijkheid van haar klanten. In die situatie is betreffende klant (de partij die jou in de gelegenheid stelt om gebruik te maken van het portaal) formeel de Verantwoordelijke voor deze verwerking in de zin van de AVG.

De portalen worden deels ook rechtstreeks door FitzMe aangeboden aan de gebruikers. In die situatie is FitzMe zelf formeel de Verantwoordelijke voor deze verwerking in de zin van de AVG.

Als je vragen of opmerkingen ten aanzien van deze verwerking van Persoonsgegevens kun je deze te allen tijde richten aan FitzMe. Onze contactgegevens zijn:

Postadres: Burgemeester Stekelenburgplein 199, 5041 SC Tilburg
Mailadres: FG@FitzMe.nl
In de situatie dat FitzMe zelf Verantwoordelijke is zullen we ons inspannen om zo spoedig mogelijk op je vraag of opmerking te reageren.

In de situatie dat FitzMe niet zelf de Verantwoordelijke is zullen we je vraag of opmerking doorzetten naar de Verantwoordelijke klant (waarvan we jou dan ook op de hoogte zullen stellen). Je kunt je vraag of opmerking natuurlijk ook direct aan deze Verantwoordelijke organisatie richten indien diens contactgegevens bij jou bekend zijn.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

FitzMe heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als je vragen hebt over privacy-aspecten van de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze richten aan:

Mailadres: FG@Fitzme.nl 
Waarvoor we je gegevens gebruiken

FitzMe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om de dienstverlening technisch mogelijk te maken;
 • om in te schatten of jij geschikt bent voor betreffende dienst en of betreffende dienst geschikt is voor jou;
 • om je inloggegevens te verstrekken en anderszins persoonlijk met je te kunnen communiceren;
 • om op maat gesneden informatie of adviezen te kunnen verstrekken;
 • voor administratieve doeleinden met betrekking tot de uitgevoerde dienst;
 • om de werking en inhoud van de portalen en programma’s te kunnen verbeteren.
 • FitzMe zal ook onderzoek doen naar het gebruik en de werking van de dienst ten behoeve van verbetering en verkoop van haar diensten, maar hiervoor zullen alle persoonsgegevens adequaat geanonimiseerd worden.

Wat de rechtsgrond voor de verwerking is
FitzMe mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is. Deze rechtsgrond is bij deze portalen dat je er zelf mee instemt dat we bij het gebruik van de diensten je gegevens verwerken. Wanneer we zgn. Bijzondere persoonsgegevens van je verwerken (bv. medische persoonsgegevens) zal je bij de start van die verwerking vooraf expliciet toestemming gevraagd worden door het plaatsen van een vinkje bij een akkoordverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Afhankelijk van de diensten die je gebruikt kan FitzMe navolgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord
 • BSN, indien er ihkv onze dienst een declaratie bij een zorgverzekeraar gedaan moet worden
 • Fysieke gegevens zoals: geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, e.d.
 • IP-adres, browser, apparaat type, e.d.
 • Gegevens over je activiteiten binnen onze portalen
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

FitzMe kan navolgende persoonsgegevens van jou verwerken als je daar expliciet akkoord voor geeft:

Persoonsgegevens die je actief verstrekt door het beantwoorden van vragen in één van de testen, zoals: leefgewoonten, persoonlijkheidsaspecten, eetpatroon, beweegpatroon, e.d.
FitzMe verwerkt mogelijk ook gezondheidsgegevens wanneer je deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld bij het stellen van vragen aan onze consultants of coaches.
In kaart brengen websitebezoek (cookies)

FitzMe gebruikt op sommige portalen cookies om het gebruik en de werking van de portalen en programma’s te kunnen monitoren en verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een portaal wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De informatie is door het combineren van diverse gegevens in principe herleidbaar op een persoon, vandaar dat we deze informatie verwerken met alle maatregelen en restricties die de AVG eraan stelt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar dit kan ten koste gaan van je gebruikservaring. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens delen met anderen
FitzMe kan andere organisaties inzetten bij de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is sluiten wij een zgn. Verwerkersovereenkomst met deze partij om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd blijft. FitzMe blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze verwerkingen.

FitzMe zorgt dat je gegevens te allen tijde binnen de EU blijven en daarmee onder de eisen en richtlijnen van de Europese privacy wetgeving verwerkt worden.

FitzMe verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens kunnen gedeeld worden met onderzoekers om het gebruik of de werking van het programma te onderzoeken. In dat geval zal daarvoor altijd eerst vooraf expliciet je toestemming gevraagd worden, tenzij alleen gebruik gemaakt wordt van geanonimiseerde data die niet meer op jou te herleiden is.

Ook kunnen gegevens over het gebruik van de diensten gedeeld worden met de directe aanbieders van de dienst (bv. zorgverzekeraars of werkgevers) maar deze gegevens worden te allen tijde uitsluitend geanonimiseerd gebruikt, waardoor dit nooit in strijd is met enige (medische) geheimhoudingsplicht of met de geldende privacywetgeving.

Hoe lang we gegevens bewaren

FitzMe zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarmee is de bewaartermijn gelijk aan de duur van de dienstverlening, oftewel zolang het gezondheids- of leefstijlprogramma loopt. Na afloop van de dienstverlening kan het nog enkele maanden duren voordat alle gegevens zijn verwijderd, of adequaat zijn geanonimiseerd.

De resultaten van uitgevoerde PMO’s (Preventief Medisch Onderzoek) kunnen we tot enkele jaren na de uitvoering van het PMO bewaren met als doel om deze later bij een vervolg-PMO te kunnen vergelijken met de resultaten van het vorige onderzoek.

Deze bewaartermijn geldt tenzij wet- en regelgeving onder specifieke omstandigheden een andere minimale of maximale termijn vereist.

Een Verwerkingsverantwoordelijke klant van FitzMe kan ervoor kiezen om de gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn niet daadwerkelijk te verwijderen, maar adequaat te anonimiseren. In dat geval blijven ze bestaan ten behoeve van statistieken e.d., maar zijn de gegevens niet meer op individuele personen te herleiden.

Geheimhouding
Alle medewerkers van FitzMe die toegang zouden kunnen hebben tot je gegevens zijn gescreend aan de hand van een VOG en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Beveiliging
FitzMe neemt de bescherming van je gegevens uiterst serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. FitzMe organiseert haar informatiebeveiliging via een Information Security Management Systeem (ISMS) en is ISO27001- en NEN7510-gecertificeerd.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:

Mailadres: FG@FitzMe.nl
Je rechten ten aanzien van je gegevens en de verwerking

De geldende privacywetgeving heeft geregeld dat je als betrokkene een aantal rechten hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen, te laten verwijderen of te laten overdragen. Je hebt ook het recht om de verwerking te beperken, of te staken. Ook als je eerder expliciet akkoord gegeven hebt op een specifieke verwerking kun je dit akkoord te allen tijde intrekken. Je kunt een verzoek m.b.t. deze rechten richten aan:

Postadres: Burgemeester Stekelenburgplein 199, 5041 SC Tilburg
Mailadres: FG@FitzMe.nl
In de situatie dat FitzMe zelf Verantwoordelijke is zullen we binnen de geldende wettelijke termijn van 1 maand op je verzoek reageren.

In de situatie dat FitzMe niet zelf de Verantwoordelijke is zullen we je verzoek doorzetten naar de Verantwoordelijke klant (waarvan we jou dan ook op de hoogte zullen stellen). Je kunt je verzoek natuurlijk ook direct aan deze Verantwoordelijke organisatie richten indien diens contactgegevens bij jou bekend zijn.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen we contact met je opnemen en om bevestiging vragen. Afhankelijk van de situatie en het soort gegevens kan het zijn dat we je vragen om een identiteitsbewijs te tonen, om te controleren of het inderdaad om jouw gegevens gaat.

Klachten en Geschillen
FitzMe heeft een Klachtenprotocol vastgesteld en gepubliceerd op onze website. De verplichte, generieke klachten- en geschillenprocedure wordt ingevuld m.b.v. een externe partij: De Geschillencommissie. Wanneer je een algemene klacht hebt over ons of onze dienstverlening kun je die richten aan hun Klachtenloket Zorg, met vermelding van ‘FitzMe Company’, via:

Website: degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg
Mail: info@klachtenloket-zorg.nl
Wanneer je een klacht hebt specifiek ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze richten aan de FG van FitzMe:

Mailadres: FG@FitzMe.nl
Als je klacht over de verwerking door FitzMe niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kun je je klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens, via:

Website: autoriteitpersoonsgegevens.nl
CONTACT
FitzCompany
Burg. Stekelenburgplein 199
5041 SC Tilburg

T. 088 – 00 88 688
E. vitaliteit@fitzme.nl

Disclaimer & Privacy policy

 

NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd