Website Preloader
Website Preloader

Coachingstrajecten bij onderwijsmedewerkers

 

In het onderwijs is de ervaring van een hoge werkdruk met de daarmee gepaarde problematiek al jaren actueel. Al jaren is onder de medewerkers van de betreffende Hogeschool een te hoog psychisch verzuim. Dit lijkt door een combinatie van interne en externe factoren te worden veroorzaakt.

Juiste interventies op de juiste momenten

FitzCompany gaat bij voorkeur pas een offerte traject in nadat gezamenlijk (dus met directie en P&O) een analyse is gemaakt van de problematiek. Hierbij wordt gekeken hoe onze mogelijke aanpak het best past bij de strategische doelen van het bedrijf. En waar het mogelijk is om aan te sluiten bij projecten die op dat moment al lopen. Pas hierna hebben we een advies uitgebracht over de mogelijke oplossingsrichtingen bij de aanpak van dit hoge psychisch verzuim.

We willen de juiste interventies op de juiste momenten inzetten. En omdat we daarbij altijd aansluiting zoeken bij de wensen en behoefte van de medewerkers, hebben we bij implementatie van onze aanpak een aantal belangrijke uitgangspunten gedefinieerd.

Doordat we bleven meten, online en middels de ambassadeursgroep, konden we het programma steeds aanpassen aan de behoefte!

Onze aanpak

We hebben bij het implementeren van deze aanpak in samenspraak een aantal belangrijke uitgangspunten gekozen:

  • Er moeten vanuit de organisatie supportbronnen worden aangeboden voor individuele medewerkers met stressklachten
  • Deze supportbronnen dienen vooral de eigen regie van medewerkers centraal te stellen en gebruik waar mogelijk slimme oplossingen van deze tijd
  • Leidinggevenden en coördinatoren vormen een essentiële schakel en worden getraind in het herkennen, erkennen en verkennen van (werk-)stress bij hun medewerkers
  • In alle lagen van de organisatie moet er aandacht zijn voor een cultuur van vertrouwen waarin het normaal is grenzen aan te geven, support te vragen en te geven.
  • Het aanbod van supportprogramma’s rond stress moeten zowel gedragen worden door het management en de individuele medewerkers, het is geen top-down beleid

Workshops en individuele coaching

Passend bij deze uitgangspunten zijn er workshopsrondes geweest voor alle leidinggevenden gevolgd door individuele coaching van leidinggevenden bij specifieke meer complexe casuïstiek. Parallel zijn er workshops geweest voor alle medewerkers waarbij het vroeg signaleren van stress en mogelijkheden om hierin de eigen regie te versterken centraal stonden. Door deze combinatie van workshops, coaching en onlinesupport ontstaat er in verschillende lagen van de organisatie aandacht en support voor de vroeg signalering van en proactief handelen rond stress.

Passende aanpak aansluit met strategische doelen van de organisatie

Wat heel goed heeft gewerkt is onze gedegen voorbereiding. Hierdoor hebben we in co-creatie met P&O, directie, leidinggevenden en medewerkers een samenhangende en gedragen combinatie van interventies kunnen ontwikkelen. Deze passen bij de gehele organisatie en de strategische doelstelling om het psychisch verzuim te reduceren. Een gecombineerde aanpak met focus op een effectieve implementatie met een gegarandeerd resultaat.
De gekozen aanpak én het rusultaat past perfect bij deze organisatie

Gezondheidsweek bij grote zorgaanbieder

Op verzoek van een intermediair hebben we in...

Grootschalig PMO bij opleidingsinstituut

Voor een van de grootste opleidingsinstituten van...

Maatwerkportal voor multinational

Voor deze multinational, voorloper op...

PMO onderzoek bij verschillende distributiecentra

Voor een van de grootste supermarktketens van het...

Totaalaanbod vitaliteitsdiensten voor zorgverzekeraar

Voor een grote zorgverzekeraar hebben we een project...